Chcete pozvat cizince do ČR?

Máte známé, rodinu či přátele mimo území Schengenského prostoru a chcete je k sobě pozvat na návštěvu, pak je třeba postupovat v souladu s potřebnými náležitostmi pro Schengenské (krátkodobé) vízum na základě pozvání ověřeného Službou cizinecké policie.  

Kdo je k ověření pozvání do ČR příslušný?

Pozvání jsou ověřována odbory cizinecké policie krajských ředitelství Policie České republiky, a to na základě předloženého vyplněného tiskopisu „Pozvání fyzické nebo právnické osoby“. K ověření je místně příslušný kterýkoli odbor cizinecké policie, pokud je tzv. zvoucí osobou občan České republiky nebo právnická osoby se sídlem na území České republiky. Je-li však zvoucí osobou cizinec, pak je příslušný odbor cizinecké policie podle místa hlášeného pobytu tohoto cizince na území České republiky.

Podání pozvání cizince do ČR

Pozvání pro cizince v ČR musí zvoucí osoba podat na předepsaném úředním tiskopisu, v listinné podobě, poté, co je tento tiskopis ručně vyplněn do předepsaných kolonek. Každý tiskopis je označen vlastním číslem, pod kterým jej útvary odborů cizinecké policie evidují. Toto je rovněž důvod, pro který není možné tento tiskopis stáhnout z internetu, ale pouze osobně získat na kterémkoli odboru cizinecké policie, vyjma pracoviště v Praze 3, ul. Olšanská 2 a pracoviště v Karlových Varech, Závodu míru 725/16, kde zvoucí osoba vyplní příslušný tiskopis na místě na počítači a následně je příslušným policistou tiskopis s údaji vytisknut

Je-li zvoucí osobou fyzická osoba, která je občanem ČR nebo cizincem s povolením k pobytu nad 90 dní, prokáže svou totožnost předložením občanského průkazu nebo cestovního dokladu (pasu) či dokladu vydaným ČR s povolením k tomuto pobytu; v tiskopisu „Pozvání“ musí uvede své jméno, příjmení, rodné číslo, den, měsíc a rok narození a místo pobytu na území ČR.

Je-li zvoucí osobu právnická osoba, musí v tiskopisu „Pozvání“ uvést svůj název (obchodní firmu), sídlo a identifikační číslo právnické osoby, tiskopis opatří svým razítkem, jménem, příjmením a podpisem osoby oprávněné jednat za právnickou osobu (statutární orgán).

Dále musí zvoucí osoba v tiskopisu „Pozvání“ uvést údaje o zvaném cizinci do ČR, a to jeho jméno, příjmení, eventuálně další jména, den, měsíc a rok narození, jeho státní příslušnost, bydliště v zahraničí, číslo cestovního dokladu, účel cesty a dobu, na kterou cizince zve na území ČR. V rubrice „Zve do České republiky“ vyplní počet dnů, na které je cizinec zván do ČR a pro které jsou zajištěny prostředky k pobytu.

Rubrika „Od … Do …“ je předpokládaným časovým období vstupu zvaného cizince na území ČR.

Rozsah převzatých závazků

potřeby udělení jednotného schengenského víza k pobytu do 90ti dní

 • může zvoucí osoba převzít jako závazek veškeré finanční náklady související s pobytem zvaného cizince, nebo finanční náklady související pouze s ubytováním zvaného cizince

pro potřeby udělení dlouhodobého víza

 • zvoucí osoba se zavazuje k převzetí závazků k úhradě nákladů spojených s obživou cizince po dobu pobytu na území ČR až do vycestování z území ČR, spojených s ubytováním cizince po dobu pobytu na území ČR až do vycestování z území ČR, spojených s poskytnutím zdravotních služeb po dobu pobytu na území ČR až do vycestování z území ČR, případně též s převozem nemocného nebo ostatků zemřelého, spojených s pobytem cizince na území ČR, což představuje aktuální cenu letenky do domovského státu nebo do státu, na jehož území má cizinec povolen pobyt.

Zvoucí osoba je povinna na požádání odboru cizinecké policie prokázat schopnost splnění závazku vyznačeného v tiskopisu Pozvání, že disponuje prostředky k pobytu zvaného cizince do ČR (0,5 násobku částky existenčního minima na 1 den pobytu, přičemž u osoby činí částka existenčního minima 2.200,- Kč měsíčně; 15ti násobku částky existenčního minima, jestliže má tento pobyt přesáhnout 30 dnů s tím, že tato částka se za každý celý měsíc předpokládaného pobytu zvyšuje o dvojnásobek částky existenčního minima; 50ti násobku existenčního minima, jestliže se jedná o pobyt za účelem podnikání, který má vcelku přesáhnout 90 dní, nebo předložením dokladu potvrzujícího zaplacení služeb spojených s pobytem cizince nebo dokladu potvrzujícího, že služby budou poskytnuty bezplatně).

Jestliže zvoucí osoby neprokáže schopnost splnit převzaté závazky odbor cizinecké policie pozvání zamítne.

Prokázání je možné, výpisem z účtu vedeného v bance znějícího na jméno cizince, ze kterého je patrná jeho schopnost disponovat těmito prostředky či jiným dokladem či kartou, z nichž vyplývá, že cizinec může disponovat peněžními prostředky nebo má zajištěnou jejich úhradu.

Cestovní zdravotní pojištění

 • doba pobytu nepřesáhne 90 dní

minimální pojistné krytí musí činit 30.000 EUR, smlouva musí pokrývat všechny náklady, které by mohly v průběhu pobytu nastat, a to včetně repatriace.

 • doba pobytu přesáhne 90 dní

limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost činí nejméně 60.000 EUR.

Ověření tiskopisu

Odbor cizinecké policie ověří tiskopis do sedmi dní ode dne podání vyplněného vyplněného tiskopisu. Poplatek činí 300,- Kč a hradí se v kolkových známkách. Zvoucí fyzická má povinnost se dostavit na odbor cizinecké policie do 7. pracovní den ode dne podání vyplněného tiskopisu k jeho vyzvednutí. Obdobná povinnost platí i pro zástupce zvoucí právnické osoby.

Informace o době platnosti tiskopisu sdělí zvoucí osobě odbor cizinecké policie.

Pozvání cizince do ČR je administrativně náročným úkonem, proto je vhodné využít služeb pracovní agentury IRS Czech, která pozvánku cizince do ČR pomůže zvoucí osobě zpracovat a pozvání do ČR vyřídit.

3 komentáře: „Chcete pozvat cizince do ČR?

 • Pingback: modernisvet.com » Blog Archive » Pozvání cizince k návštěvě ČR a zvací dopis

 • 10.9.2020 (3:43)
  Trvalý odkaz

  Dobrý den vám přeji. Prosím vás mám takový dotaz. Chtěl bych pozvat moji přítelkyni z Ukrajiny k nám do ČR z hrubá na tři měsíce. Když vyplním žádost a podobné věci jak to potom bude s pojištěním této osoby a přibližně za jaké peníze. Předem moc děkuji za odpověď, rady a tipy. Přeji krásný den s pozdravem Josef Tomáš

  Reagovat
 • 12.6.2021 (18:29)
  Trvalý odkaz

  dobrý večer chtěla bych se zeptat když bych chtěla pozvat dvě děti ve věku pět a osm let do české republiky z tuniska na týden co vše potřebuji a kolik zaplatím za všechno a na koho se obrátit aby mi pomohl s vypsáním formulářů děkuji

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *